Menu

GDPR

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de catre HOTEL CONCRETE SRL cu sediul in Ungheni , Str. Principală nr.1 A, cu punctul de lucru situat în Ungheni , Str. Principală , Nr. 1A, jud. Mureș, înregistrată la ORC Mureș sub nr. J26/636/2019, CUI RO 40738261 reprezentată prin administrator, (e-mail: hotel.concrete@gmail.com , office@hotelconcrete.ro ) operatorul economic, în calitate de Operator date cu caracter personal va prelucra împreuna cu persoanele împuternicite, date cu caracter personal care vă aparțin.
Vă informăm in cele ce urmează despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi in legatură cu produsele si serviciile oferite, inclusiv prin intermediul website-ului nostru.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de Confidentialitate (GDPR), pentru a ne alinia oricăror modificari ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, vom afișa pe website versiunea actualizată a Informării privind Politica de Confidentialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificați periodic conținutul paginii GDPR prin accesarea link-ului de acces.. Informarea turiștilor cazați se va face în momentul cazării acestora prin completarea fișei de anunțare a sosirii respectiv plecării – fișă care conține și consimțământul de luare la cunoștință a documentarul de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aflat la recepția unității.

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul deplin asupra tipului de informații pe care ni le oferiti. Modalitățile prin care primim informații de la dumneavoastră:
• Cand accesati formularul aflat pe pagina de Contact a website-ului, ne transmiteți: numele, adresa de e-mail,numărul de telefon, subiectul si mesajul dumneavoastră, care poate conține și alte informații personale.
• Cand accesati formularul de rezervare ne transmiteți: data sosirii și a plecării, numarul de nopți de cazare, numarul de camere, numarul de adulși si copii (inclusiv intervalul de vârstă în care se încadrează copilul/copiii),numărul de telefon de contact, tipul de camera.
• Prin completarea la recepția hotelului a fișei de anunțare a sosirii respectiv plecării din unitatea noastră de cazare.
• Prin predarea în vederea prelucrării a voucerelor de orice tip (vacanță, masă, cadou etc) în format tipărit sau electronice, situație în care , în conformitate cu legislația în vigoare se va prelucra inclusiv codul numeric personal al deținătorului de voucer.

Tipuri de date cu caracter personal obținute de la dumneavoastră în calitate de
persoana vizata, care fac obiectul prelucrărilor dupăce sunteți cazați în unitatea noastră, sunt datele cu caracter personal prelucrate vizează: numele, prenumele, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, domiciliul (localitate, strada, țara), rezidența (localitate, strada, țara), data sosirii, data plecării, scopul călătoriei în România, seria și numărul actului de identitate(C.I. sau Pașaport),CNP (numai pentru prelucrarea voucerelor/cardurilor de vacanță sau de masa conform legii 165/2018), adresa MAC a dispozitivelor electronice în cazul conectării la rețeaua WIFI a hotelului.
Furnizarea datelor personale mai sus amintite reprezintă o obligație legală și totodată o necesitate pentru realizarea cazării turistice, iar nerespectarea acestei obligații face imposibilă încheierea sau executarea în condiții de legalitate a raporturilor economice dintre persoana vizată (turist) și operator (unitatea hotelieră).
Pe website-ul nostru putem stoca si colecta informatii tip cookie si tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
Nu colectam si nu prelucram in alt mod date personale, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 18 ani. Va rugam sa tineti cont de acest aspect cand ne furnizati date personale.

CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR DUMNEAVOASTRA

Vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
1. Operatorul va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a
avea acces în unitatea hotelieră, de realizare a evidenței și protecției turiștilor, de către unitatea de primire turistică S.C. HOTEL CONCRETE SRL.
Datele personale sunt prelucrate respectând prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit în continuare GDPR.
Temeiul juridic al operațiunilor de prelucrare a datelor personale amintite este: îndeplinirea unei obligații legale instituite de H.G. 237/2001.Deasemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislatia fiscală și contabilă.
Acest scop general poate include, dupa caz, urmatoarele:
a) Prelucrarea comenzilor/rezervărilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;
b) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă/rezervare, la bunurile sau serviciile achiziționate;
c) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
d) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile/rezervările dumneavoastră sau la bunurile și serviciile Hotel Concrete.
Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru aceste scopuri este conform cu HG nr. 237/2001. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
2. Pentru marketing
Vrem sa va tinem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile/ofertele promoțilonale și discount-uri care pot să vă intereze.
In acest sens, ne întemeiem comunicarile de marketing numai prin consimtamantul dumneavoastra prealabil. Va puteti răzgândi si retrage consimțământul in orice moment contactandu-ne la numarul de telefon +40 265 328 388 sau prin email la office@hotelconcrete.ro.
3. Pentru apararea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile si activitatea comerciala. Acestea pot include:
a) Măsuri de protectie a website-ului și a utilizatorilor acestuia față de atacuri cibernetice
b) Măsuri de prevenire și detecție a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritatile publice competente
c) Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apara activitatea comercială, fiind înțeles că ne asiguram că toate masurile pe care le luam garantează un echilibru între interesele noastre si drepturile și libertătile dumneavoastră fundamentale.

DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pe durata prelucrării, datele personale se vor dezvălui persoanelor împuternicite ale operatorului, autorităților și instituțiilor statului, și altor entități (ex. executori judecătorești, cabinet de avocatură) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau contractuale. În cadrul executării unor contracte la care operatorul este parte, datele dumneavoastră strict necesare în acest sens pot fi dezvăluite diverșilor parteneri contractuali în vederea executării contractelor încheiate cu aceștia.

Operatorul va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când există o cerință legală în acest sens sau atunci când acest lucru este necesar pentru a proteja sănătatea și siguranța persoanei vizate sau a altor persoane sau interese vitale ale operatorului, precum și la dezvăluirea către autoritățile publice, inclusiv pentru ceea ce ține de securitatea naționala, sau când există o cerere din partea persoanei de contact desemnată explicit de persoana vizată.

Operatorul înțelege ca protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă și în acest sens asigură masuri de securitate fizică și informatică adecvate. Operatorul limitează accesul la datele cu caracter personal strict la angajații autorizați, reprezentanții partenerilor contractuali sau altor categorii care au nevoie de acces la acestea, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate în relația cu Operatorul. În relația cu partenerii contractuali și cu persoanele autorizate să aibă acces la datele dumneavoastră cu caracter personal Operatorul se asigură ca aceștia și-au asumat obligații și au prezentat garanții, în sensul prelucrării datelor personale în conformitate cu prevederile GDPR.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE O ȚĂRĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Datele dumneavoastră personale prelucrate nu vor fi transferate către țări terțe și nici către organizații internaționale.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR PERSONALE CA OBIECT AL PRELUCRĂRII

Datele dumneavoastră personale prelucrate în vederea îndeplinirii unei obligații legale, se păstrează împreună cu documentele care le conțin pentru o perioadă de 5 de ani.

Datele dumneavoastră prelucrate în contextul desfășurării relațiilor Operatorului cu terțe părți vor fi păstrate în conformitate cu cerințele impuse de situațiile respective.
Astfel, dacă datele dumneavoastră personale se vor regăsi în documentele întocmite în desfășurarea unor relații contractuale cu terțe părți, atunci perioada de stocare va fi egală cu durata derulării respectivelor relații contractuale precum și ulterior, pentru o perioadă de 5 ani pentru a face dovada raporturilor juridice în cazul în care ulterior încetării acestora apar probleme și a căror soluționare presupune existența respectivului document.
Datele dumneavoastră personale referitoare la accesarea rețelei WIFI – „Hotel Concrete” (nume device, adresă MAC, IP temporar alocat prin DHCP, acces point de conectare, cantitate date upload/download) vor fi disponibile numai pe timpul conectării efective, ulterior acestea nefiind stocate în niciun fel de către unitatea de cazare.
Dacă datele dumneavoastră personale se vor regăsi în documentele financiar contabile întocmite de Operator, atunci termenul de păstrare poate să fie de cel puțin 5 ani (termen ce poate fi extins, în cazurile stipulate explicit de lege) sau de 10 ani (cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite) în funcție de tipul de document conform distincției stabilite în acest sens de Ordinul nr.2634/2015 al Ministerului Finanțelor Publice privind documentele financiar contabile.

PROCESUL DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Prelucrarea datelor personale de către Operator și de către persoanele împuternicite de acesta, nu presupune o activitate de creare de profiluri pe baza acestor date.

DREPTURI PERSOANELOR VIZATE ÎN ACTIVITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

1.Dreptul de acces la date, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit(odată pe an), confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizează sunt sau nu prelucrate de acesta. În funcție de răspunsul oferit persoana vizată are posibilitatea exercitării sau nu a celorlalte drepturi.

2.Dreptul de rectificare a datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, dar în măsura în care posibilitățile tehnice existente o permit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete.

3.Dreptul la ștergerea datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a obține de la Operator la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană.

4. Dreptul la restricționarea prelucrării, adică: dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora.

5. Dreptul la portabilitatea datelor, adică: dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de accesat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

6. Dreptul la opoziție, adică: dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, adică: dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adică: dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul General Ghe. Magheru nr. 28-30, sect.1, tel: 0318059211, 0318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro respectiv, de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Persoanele vizate vor putea să își exercite drepturile mai sus menționate înregistrând la sediul Operatorului o cerere scrisă și motivată, care va fi soluționată în termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare. O astfel de cerere poate fi trimisă și pe e-mail la adresa: office@hotelconcrete.ro.

Persoanele vizate pot să formuleze o reclamație cu privire la modul în care au fost prelucrate datele cu caracter personal contactând în acest sens Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal – Tel. 0772-033.288; (e-mail: hotel.concrete@gmail.com , office@hotelconcrete.ro , Posta sau curier la adresa: str. Principala, nr.1A, loc. Ungheni, jud. Mures, Romania) care va investiga subiectul reclamat și vă va comunica un răspuns în maxim 30 de zile.

Operatorul asigură securitatea prelucrării datelor dumneavoastră și veți fi informat în cazul în care o eventuală încălcare a securității datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, cu excepția cazurilor indicate în art. 34 din Regulamentul GDPR.
Vă asigurăm de disponibilitatea deplină de a rezolva orice problema pe cale amiabila.